Asfalt modyfikowany PmB 10/40-65
wg. PN-EN 14023:2011

Rekomendowane zastosowanie:

  • warstwy podbudowy,
  • warstwy wiążące z mieszanki o wysokim module sztywności AC WMS,
  • beton asfaltowy AC warstw wiążących i podbudowy.
Właściwość Jednostka Metoda badania Wymaganie
Penetracja w 25 °C 0,1 mm PN-EN 1426 10÷40
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 ≥65
Nawrót sprężysty w 25 °C % PN-EN 13398 ≥60
Temperatura łamliwości wg Fraassa °C PN-EN 12593 ≤-5
Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 ≥235
Siła rozciągania
(mała prędkość rozciągania)
J/cm2 PN-EN 13589
PN-EN 13703
≥2 w 10 °C
Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1 ≤0,5
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C PN-EN 1427 ≤8
Pozostała penetracja po starzeniu % PN-EN 1426 ≥60
Nawrót sprężysty w 25 °C po starzeniu % PN-EN 12607-1,
PN-EN 13398
≥50
Stabilność magazynowania:
Różnica temperatur mięknienia
°C PN-EN 13399,
PN-EN 1427
≤5
Spadek  temperatury mięknienia po starzeniu °C PN-EN 12607-1,
PN-EN 1427
TBR

Karty charakterystyki produktów (MSDS), deklaracja zgodności produktu, certyfikaty jakości,

uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu T: +48 798 12 13 14 lub mailowo E: bitumen@onico.pl, który na Państwa zapytanie prześle wszelkie niezbędne dokumenty związane z produktami asfaltowymi.